www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

UINTAITE - Produktbeskrivning


PRODUKTBESKRIVNING UINTAITE
UINTAITE är ett naturligt kolväteharts (naturbitumen) som bryts ur berg. Uintaite är ej giftigt och inga påvisbara halter av PCB eller något annat cancerframkallande ämne har kunnat hittas i Uintaite.
Uintaite mals ner till ett granulat som är mörkbrunt i färgen och kan lösas i bitumen eller tillsättas direkt i asfaltverket.
Dess unika egenskaper skiljer sig markant från oljebitumen och gör den särskilt värdefull som asfaltmodifierare.

Tillsats av UINTAITE leder till att:
 • bindemedlet får ökad viskositet
 • bindemedlet får ökad hårdhet
 • beläggningen får ökad motståndskraft mot plastisk deformation
 • beläggningens lågtemperaturegenskaper försämras något

Kan även kombineras med andra modifierare t ex polymerer som SBR och SBS.

Rekommenderade inblandningsmängder:
7 - 12 vikts-% av bitumenmängden.
Det leder till att initialpenetrationen hos bitumenet minskas med:
 • ca 35 % vid 5 vikts-% inblandning
 • ca 60 % vid 10 vikts-% inblandning
 • ca 73 % vid 15 vikts-% inblandning
I asfaltblandaren tillsätts Uintate tillsammans med bituminet på en torr mineralmatare med korrekt strömningshastighet.
Vägbeläggningsförhållandena bör vara lika som vid ike modifierad bitumen, förutom att blandningstemperaturerna bör hålla minst 183C för att kompensera tillsatsen av Uintaite.

Beläggningar med Uintaitetillsats är användbara vid t ex:
 • Trafikljus
 • Busshållplatser
 • Flygfält
 • Hamnanläggningar
 • Industriplaner med tung trafik
 • Tungt trafikerade gator och vägar

VIKTIGT!


Du måste alltid ha en blandningstemperatur på minst 183C när du tillsätter UINTAITE i din asfaltmassa.

Detta är oerhört viktigt eftersom UINTAITE annars inte blandar sig med asfaltmassan utan ligger kvar som en filler. Massan får då för låg bitumenhalt(90%)

Normal tillsats av UINTAITE ÄR 10% av bitumen-mängden, vilket innebär 90% bitumen och 10% UINTAITE.